Superhelm.nl is onderdeel van Modemania
Modemania (Superhelm.nl) 27-07-2012
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Modemania (Superhelm.nl) en een klant.
Indien je een bestelling plaatst bij Modemania (Superhelm.nl), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder inschrijvingsnummer 57562008, geef je te kennen met de levering-, betaling- en verkoopvoorwaarden akkoord te gaan.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de algemene voorwaarden voor het overige deel volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht neemt.

Prijzen en aanbiedingen
De op de website van Modemania (Superhelm.nl) vermelde bedragen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt en de aangegeven looptijd. Aan een aanbieding van Modemania (Superhelm.nl) kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd om wat voor reden dan ook niet meer beschikbaar is.

Levering
Na ontvangst van je bestelling ontvangt je direct per mail een bevestiging van je bestelling. Op deze bevestiging staat het totaalbedrag van je bestelling inclusief verzendkosten en overige betalingsgegevens. Neem contact met ons op wanneer je geen e-mail ter bevestiging hebt ontvangen. Alle op de website vermelde artikelen zijn in beginsel uit voorraad leverbaar. Indien de bestelde artikelen niet meer voorradig blijken te zijn, neemt Modemania (Superhelm.nl) per e-mail contact met je op en komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij Modemania (Superhelm.nl) te kennen heeft gegeven dat de bestelde artikelen op een later tijdstip zullen worden geleverd. Levering vindt plaats na volledige betaling van de artikelen plus verzendkosten. Wij streven er naar om, zodra je betaling is binnengekomen, het artikel binnen 2 werkdagen te verzenden. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de verzending vertraging oploopt door wat voor reden dan ook, dan wordt je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Bij overschrijving van de leveringstermijn dient de klant Modemania (Superhelm.nl) schriftelijk in gebreke te stellen. Modemania (Superhelm.nl) dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Modemania (Superhelm.nl) is niet aansprakelijk door eventuele schade die geleden wordt doordat een bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres, dan wel ingeval de levering om wat voor reden dan ook is vertraagd of niet meer voorradig is.

Betaling
Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
Je kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:
  • Betaling vooruit via overboeking
  • IDEAL: Je kunt IDEAL direct gebruiken als je internetbankiert bij ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank of SNS Regio Bank.
  • MasterCard
  • Visa
Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan. Wanneer de betaling niet binnen 5 dagen is voldaan zal de bestelling worden geannuleerd.

Verzending en bezorgkosten
Verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland bedraagt €4,95 en voor België €4,95.
De verzendkosten bij retournering van de bestelling zijn voor rekening van de klant.

Annulering
De mogelijkheid bestaat om de overeenkomst via e-mail info@superhelm.nl binnen 12 uur geheel of gedeeltelijk te annuleren of een aangepaste levertijd af te spreken. Bij gehele of gedeeltelijke annulering worden ten onrechte reeds betaalde bedragen binnen 10 dagen na annulering terugbetaald. Indien de bezorging, hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hier bericht van uiterlijk 7 dagen nadat de bestelling geplaatst is. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling kosteloos binnen 5 dagen na voornoemd bericht te annuleren. Indien een besteld artikel niet in voorraad is, is Modemania (Superhelm.nl) gerechtigd de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Je ontvangt hiervan bericht uiterlijk 7 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst. Modemania (Superhelm.nl) zal binnen 10 dagen na annulering voor terugbetaling zorgdragen.
Privacy
Je persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Modemania (Superhelm.nl). Alle gegevens die je aan ons doorgeeft worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Meer informatie over de privacy regels van superhelm.nl leest u hier

Retourneren en ruilen van artikelen
Artikelen heb je 14 dagen op zicht en kunnen retour gezonden worden, of geruild. Stuur binnen 14 dagen een mail naar info@superhelm.nl of via het \"contact formulier\" te vinden in de rubriek via het menu Contact en stuur de bestelling naar Bukkumweg 24N, 5081 CT Hilvarenbeek.
De artikelen dienen binnen 8 dagen aan ons geretourneerd te zijn onder de voorwaarden dat ze in originele staat zijn, dit betekend: ongedragen, met kaartjes en onbeschadigd retour ontvangen. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen. Je blijft tot ontvangst van de artikelen bij Modemania (Superhelm.nl) verantwoordelijk voor de artikelen.
Bij retournering van artikelen zal Modemania (Superhelm.nl) binnen 10 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen voor terugbetaling van de aankoopprijs zorgdragen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Bij het ruilen van een artikel ontvang je van ons een aangepaste factuur waarop het geretourneerd artikel zal worden gecrediteerd en de eventueel nieuwe artikelen zullen worden gedebiteerd. De verzendkosten van zowel het geretourneerde artikel als de nieuwe artikelen zijn voor rekening van de klant en zullen worden vermeld en verrekend op voornoemde factuur. De nieuwe artikelen zullen naar de klant worden gestuurd, zodra wij de eventueel nog te betalen bedragen en de te ruilen artikelen hebben ontvangen.
Artikelen in de uitverkoop met ten minste 25% korting, kunnen geruild worden of je ontvangt een tegoedbon. Indien aan deze voorwaarden voldaan wordt storten wij het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk (uiterlijk na 10 dagen) retour op je rekening. Artikelen in de uitverkoop met ten minste 40% korting, kunnen niet geruild of retour gezonden worden.
Wanneer er een fout is gemaakt door Modemania (Superhelm.nl) nemen wij de verzendkosten van de retournering of ruiling voor onze rekening.

Aansprakelijkheid
De inhoud van de website van Modemania (Superhelm.nl) is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Modemania (Superhelm.nl) kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Modemania (Superhelm.nl)is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website. Modemania (Superhelm.nl) is niet aansprakelijk en draagt geen risico voor het kwijtraken of beschadigen van de artikelen tijdens het vervoer.
Verzending van de artikelen is voor risico van de klant. De artikelen worden op vakkundige manier ingepakt. Je kunt, indien u dit risico niet wilt dragen, ervoor kiezen het pakket op eigen kosten aangetekend laten versturen.
Modemania (Superhelm.nl) is niet verantwoordelijk voor zet-, typ-, programmeer- en/of drukfouten waardoor onder andere doch niet uitsluitend onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of verkeerde beschikbare maat zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de website zo spoedig mogelijk door Modemania (Superhelm.nl) worden aangepast.

Geschillen en toepasselijk recht
Indien er een geschil ontstaat naar aanleiding van deze voorwaarden of de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Tot slot
Heb je een klacht of vraag, laat het ons weten. Wij streven naar tevreden klanten die regelmatig naar ons terugkeren!

Contactgegevens
Modemania (Superhelm.nl)
Bukkumweg 24n
5081 CT Hilvarenbeek
email: info@superhelm.nl
site: www.superhelm.nl

Bankgegevens
Bankrekeningnummer: IBAN NL88 RABO 0162 5477 73 en BIC RABONL2U
(tnv Modemania.nl -1 Dagactie inzake Longboardcenter)

KvK en BTW nummer
KVK nummer: 57562008
BTW nummer: NL852633610B01